Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

Onze webwinkel is gericht op ondernemers en particulieren.

De volgende regels gelden voor ondernemers :

Naast de verificatie van uw ondernemersstatus tijdens het bestelproces hebben wij het recht om een bewijs van uw ondernemersstatus te vragen door het overleggen van passende en actuele bewijsstukken, bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister of een bedrijfsregistratie.

Deze AV gelden ook voor toekomstige zakenrelaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer strijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken slechts deel uit van de overeenkomst indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractant, sluiting van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met GTSports GmbH.

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde vóór de bindende bestelling corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na verzending van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contracttaal, opslag van contractteksten
De talen waarin het contract kan worden gesloten zijn Duits en Engels.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. leveringsvoorwaarden

Voor levering binnen Duitsland rekenen wij een vast tarief van EUR 4,90 per bestelling. Vanaf een bestelwaarde van 100€ EUR leveren wij gratis binnen Duitsland.

Wij leveren alleen per postorder. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

Indien het door u bestelde product ondanks een congruente bestelling buiten onze schuld niet leverbaar is door onze betrouwbare leverancier, zullen wij u hierover onmiddellijk informeren in de orderbevestiging. Wij zijn daardoor ontheven van onze verplichting tot nakoming en kunnen ons uit de overeenkomst terugtrekken. Indien u reeds betalingen heeft verricht, zullen wij deze onverwijld aan u terugbetalen.

Onder voorbehoud van eigen aanvoer zorgen wij voor een snelle levering. Indien een deel van de bestelling niet onmiddellijk kan worden geleverd omdat wij buiten onze schuld niet tijdig worden bevoorraad door onze betrouwbare leverancier, ondanks het plaatsen van een congruente bestelling, zullen wij de resterende goederen alsnog leveren zonder opnieuw verzendkosten in rekening te brengen, voor zover dit voor u redelijk is.

5. betaling

U gaat akkoord met de verzending van alle facturen per e-mail. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In geval van betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor u de wettelijke vertragingsrente van negen procentpunten boven de basisrentevoet in rekening te brengen, alsmede een forfaitair bedrag van 40 euro. Verdere vorderingen blijven hierdoor onaangetast. De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

PayPal Plus (met PayPal, creditcard, automatische incasso), factuur, vooruitbetaling

U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering in een wederkerige verhouding staat tot onze hoofdvordering, door ons niet wordt betwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

U hebt alleen recht op een retentierecht als uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

6. eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien – ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak – bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.
Als u de voorbehouden goederen met andere voorwerpen combineert, vermengt of verwerkt, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het tijdstip van de combinatie, vermenging of verwerking. Als uw zaak als hoofdzaak moet worden beschouwd, draagt u de mede-eigendom pro rata aan ons over. Wij zullen de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrijgeven voor zover de waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt.

7. transportschade
Voor kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u de daarin geregelde kennisgeving niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de inspectie niet herkenbaar was. Dit geldt niet als wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

8 Garantie en waarborgen

De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

9. aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

10. slotbepalingen

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een koopman bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze zetel.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
De Federale Universele Arbitragecommissie in het Zentrum Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de is verantwoordelijk.

Aanvullende algemene voorwaarden voor de aankoop op afbetaling door easyCredit

1. toepassingsgebied en algemene gebruiksvoorwaarden

De volgende aanvullende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) gelden tussen u en de handelaar voor alle met de handelaar gesloten overeenkomsten waarbij de koop op afbetaling door easyCredit (hierna te noemen koop op afbetaling) wordt gebruikt.

In geval van conflict hebben de aanvullende AV voorrang op de andersluidende algemene voorwaarden van de handelaar.

Een aankoop op afbetaling is alleen mogelijk voor klanten die consumenten zijn overeenkomstig §§ 3 en 4 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

2. huurkoop

Voor uw aankoop stelt de dealer, met ondersteuning van TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (hierna TeamBank AG), u de aankoop op afbetaling als extra betalingsmogelijkheid ter beschikking.

De handelaar behoudt zich het recht voor om uw kredietwaardigheid te controleren. Voor verdere details verwijzen wij u naar de mededeling inzake gegevensbescherming bij aankoop op afbetaling in het bestelgedeelte. Indien, wegens onvoldoende kredietwaardigheid of het bereiken van de omzetlimiet van de handelaar, het gebruik van de
Indien een aankoop op afbetaling niet mogelijk is, behoudt de handelaar zich het recht voor u een alternatieve betalingswijze aan te bieden.

Het contract voor een aankoop op afbetaling is tussen u en de handelaar. Bij de koop op afbetaling besluit u de aankoopprijs in maandelijkse termijnen af te betalen. De maandelijkse termijnen worden betaald over een vaste termijn, waarbij de laatste termijn kan afwijken van de voorgaande termijnbedragen. De eigendom van de goederen blijft voorbehouden tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van huurkoop worden door de handelaar overgedragen aan TeamBank AG in het kader van een lopend factoringcontract. Betalingen
kan met bevrijdende werking uitsluitend aan TeamBank AG worden gedaan.

3. betaling in termijnen via SEPA-domiciliëring

Met de bij de koop in termijnen verstrekte SEPA-machtiging tot automatische afschrijving machtigt u TeamBank AG om de via de koop in termijnen te verrichten betalingen van uw in het bestelproces vermelde rekening-courant bij de daar aangegeven kredietinstelling af te schrijven door middel van een
SEPA automatische incasso.

TeamBank AG brengt u uiterlijk één kalenderdag voordat de SEPA-incasso verschuldigd is, per e-mail op de hoogte van de incasso (vooraankondiging/vooraankondiging). De verhuizing in
vindt ten vroegste plaats op de in de vooraankondiging genoemde datum. Een latere, meer tijdige verhuizing kan plaatsvinden.

Indien het bedrag van de koopprijs tussen de voorafgaande kennisgeving en de vervaldag wordt verlaagd (bijvoorbeeld wegens creditnota’s), kan het gedebiteerde bedrag verschillen van het in de voorafgaande kennisgeving vermelde bedrag.

U moet ervoor zorgen dat er op de vervaldag voldoende geld op uw lopende rekening staat. Uw bank is niet verplicht de automatische incasso uit te voeren als er onvoldoende geld op uw lopende rekening staat.

Indien een terugboeking plaatsvindt wegens gebrek aan voldoende saldo op de rekening-courant, wegens een ongerechtvaardigd bezwaar van de rekeninghouder of wegens het vervallen van de rekening-courant, bent u ook zonder afzonderlijke aanmaning in verzuim, tenzij de terugboeking voortvloeit uit een omstandigheid waarvoor u niet verantwoordelijk bent.

De door uw kredietinstelling TeamBank AG in rekening gebrachte kosten in geval van een terugboeking worden aan u doorberekend en moeten door u worden betaald.

Indien u in gebreke blijft, heeft TeamBank AG het recht om voor elke aanmaning een redelijke aanmaningsvergoeding of vertragingsrente van vijf procentpunten boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening te brengen.

Vanwege de hoge kosten die aan een retourdebetnota verbonden zijn, vragen wij u geen bezwaar te maken tegen de nSEPA-debetnota in geval van herroeping van de koopovereenkomst, een retourzending of een klacht. In deze gevallen geschiedt de terugboeking van de betaling in overleg met de handelaar door terugboeking van het overeenkomstige bedrag of door afgifte van een creditnota.